Gedragsregels

Elke organisatie heeft omgangsregels. Omgangsregels zijn formele of informele afspraken die in de organisatie als huisregels gelden. Regels die gaan over de omgang met elkaar en over gedrag dat niet getolereerd wordt. Omgangsregels zijn algemeen geldig. Dat betekent dat ze voor iedereen in de organisatie gelden: medewerkers en cliënten.

Iedere cliënt van BES Beschermbewind verklaart dat ze de gedragsregels van BES Beschermbewind accepteert en zich zal houden aan de omgangsregels die wij aan elke cliënt verstrekken. Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen.

Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij: alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.

Wij vragen van alle medewerkers en cliënten, dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.

Definities

 • Agressie: voorvallen waarbij de medewerker van BES Beschermbewind psychisch of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de arbeid. Hieronder valt ook pesten.
 • Seksuele intimidatie: ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek  seksueel getint gedrag.

Gedragsregels

 • Cliënten zijn niet agressief tegen medewerkers van BES Beschermbewind. Er wordt niet gescholden of geschreeuwd tegen medewerkers van BES Beschermbewind. Hieronder valt ook seksuele intimidatie tegen medewerkers.
 • Cliënten behandelen de medewerkers met respect.
 • Cliënten geven openheid in alle zaken die van belang zijn voor de dienstverlening en geven alle wijzigingen (zoals nieuw telefoonnummer, ander email adres, verhuizing of samenwonen etc.) meteen door.
 • Cliënten doen geen dingen die de dienstverlening kunnen tegenwerken.
 • Cliënten zullen hun post direct doorsturen naar BES Beschermbewind.
 • Cliënten sluiten geen overeenkomsten af zonder toestemming van BES Beschermbewind (Cliënt is immers handelsonbevoegd).
 • Cliënten stappen niet over naar een andere leverancier (bv energieleverancier) zonder toestemming van BES Beschermbewind.
 • Cliënten verzwijgen geen inkomsten.
 • Waarschuwing en sancties volgen bij overtreding van (één) of meerdere gedragsregels e.e.a. afhankelijk van de ernst van de overtreding.
 • Bij eerste overtreding; gesprek tussen u en de medewerker en een mondelinge waarschuwing.
 • Bij de tweede overtreding; gesprek tussen u en de medewerker en een schriftelijke waarschuwing.
 • Bij de derde overtreding; mogelijke sanctie voor cliënt: beëindiging van de beschermingsmaatregel (verzoek om ontslag).
 • Bij bedreigingen of althans de suggestie van bedreigingen doet BES Beschermbewind altijd aangifte/maakt melding bij de politie.